משלמים לך להביע את עצמך

ברוכים הבאים להסכם השימוש של פאנל פרויקט המדגם. הסכם זה מתאר את התנאים והמגבלות לשימוש שלך בשירותים שלנו בפאנל פרויקט המדגם. אם יש לך אלו שהן שאלות שלא ניתן להן מענה תחת שאלות נפוצות, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות. אם אינך מסכים לתנאים ולמגבלות, אנא אל תשתמש בפאנל. אנו שומרים את הזכות לשנות, להוסיף או להסיר חלקים מתנאים אלו בכל זמן, לשיקול דעתנו הבלעדי. אם תמשיך לעשות שימוש בפאנל לאחר שהצבנו שינויים בתנאים, הווה אומר שקיבלת את התנאים החדשים.

 1. זכות לחברות. השירות ניתן לפרטים מעל גיל 18 או לקטינים מעל גיל 14 שקיבלו את אישור הוריהם לפתוח ולהחזיק בחשבון. אם אינך עונה לתנאי זה, אנא אל תעשה שימוש בשירותינו. פאנל פרויקט המדגם רשאי לסרב למתן שירותים לכל אחד בכל זמן, לשיקול דעתנו הבלעדי. על ידי השלמת תהליך הרישום, אתה מצהיר שאתה זכאי לחשבון ושאתה מסכים להיות מוגבל על ידי התנאים והמגבלות בהסכם זה..
 2. דמי שימוש. הצטרפות לפאנל פרויקט המדגם היא חינם. אנו רשאים, לשיקול דעתנו הבלעדי, להוסיף, להחסיר או לשנות חלק מהשירותים הניתנים או כולם, בכל זמן נתון. אם יהיה שירות כלשהו בתשלום הוא יצוין באופן מפורש.
 3. פעילויות מרמה. מבלי להגביל תקנות אחרות, פיצוי, או עילה לנקיטת אמצעים על ידי פאנל פרויקט המדגם והשותפים בו, אם הנך נחוש לפעול בפעילות מרמה בהקשר של האתר, השירותים, או החשבונות (כולל, ללא מגבלות, לספק מידע מטעה או שקרי או לפעול בזדון ביחס לשירותים המקוונים, לקבוצות המדגם המקוונות או לתוכניות הנבדקות) או אם בצורה אחרת תפר הסכם זה, פאנל פרויקט המדגם רשאי להשעות, לסיים או למחוק את חשבונך/חשבונותיך, וכל מה שצברת או שילמת יוכל להיות מבוטל, מופסד וללא החזר.
 4. פדיון של הזכויות הכספיות שנצברו. בסוף כל חודש, אם הצטברו ברשותך למעלה מ-50 ש''ח לזכותך, הנך רשאי לבקש שהתשלום יועבר אליך. בבקשת התשלום, אתה מסכים לתנאים ולמגבלות הבאים:
  1. אתה מסכים לכך שבחנת את המידע האישי שניתן לך על ידי פאנל פרויקט המדגם ועל ידי כך מאשר שהמידע נכון ומדויק למיטב ידיעתך. למען הסר ספק, אתה מסכים שכתובת הדואר שסיפקת נכונה ושאתה מסכים לקבל תשלום המגיע לך מפאנל פרויקט המדגם לכתובת דואר זו. לפאנל פרויקט המדגם אין כל התחייבות להעביר לך תשלום לכתובת אחרת במידה וכתובת הדואר שלך תשתנה בטרם יגיע התשלום לתיבת הדואר שלך, או לפני בקשת פדיון חדשה.
  2. הנך מודע לכך שהתשלום מבוצע באמצעות תווי שי של רשתות השיווק הגדולות. פאנל פרויקט המדגם אינו מתחייב לתווי שי מסוימים ורשאי להחליפם בתווי שי אחרים בכל עת.
  3. הנך מודע לכך, שבהתאם להנחיות מס הכנסה, עלינו לגבות מס מכל רווח שנתי שמעל ל- 700 ש''ח, בסך 30% מערך הסכום. במידה והינך פטור מניכוי מס במקור, יהיה עליך לשלוח לפני ביצוע התשלום אסמכתא לכך, למייל: midgampanel@gmail.com. בכל אופן, לא יגבה מס מהסכום שנצבר עד 700 ₪ מתחילת השנה.
 5. תפוגה של תגמולים. פאנל פרויקט המדגם שומר לעצמו את הזכות לסרב לבקשת פדיון לתגמולים שנצברו שלוש שנים ויותר קודם לבקשת הפדיון, ולסרב לפדיון תגמולים בחשבונות שלא הייתה בהם כל פעילות למשך שנה ויותר.
 6. הפרה. אנו יכולים להוציא מידית הזהרה, להשעות באופן זמני או ללא הגבלת זמן או לסיים את חברותך במידה ותפר את ההסכם או במידה ולא נוכל לאשר או לאמת כל מידע שסיפקת.
 7. פרטיות. בנוגע לפרטיות וסודיות המידע אנא התייחס להצהרת הסודיות.
 8. סודיות המשיבים. בהפיכתך לחבר בפאנל פרויקט המדגם, אתה מסכים שתשמור על סודיות ולא תגלה לכל גורם נוסף מידע שלמדת בהקשר של כל סקר, פרויקט, שאלון או פעילות מחקר שווקים שקשורה לפאנל פרויקט המדגם. אתה מסכים שתעשה שימוש במידע שמכיל כל סקר, פרויקט או שאלון רק על מנת לדון ולספק מידע בהקשר של הסקר עצמו. עליך ליידע את שירות הלקוחות במידה ותגלה אובדן או גילוי לא מאושר של המידע. סוג המידע שאתה עשוי ללמוד בהקשר של סקר, פרויקט או שאלון כולל סודות מסחר, מידע לגבי בעלות, תוכן מדיה, טכניקות ייחודיות, תרשימים, ציורים, זכויות יוצרים, מודלים, המצאות, מחקר, עבודה ניסיונית, ידע מעשי (know-how), פיתוח, פרטי עיצוב ומפרט, תוכניות מכירה ומסחר ומידע אחר שניתן וקשור לגורם שלישי.
 9. הגבלת אחריות. המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים ''כמות שהם (as-is)'' ללא אחריות מכל סוג שהוא. העושה שימוש במידע ובתכנים המופיעים באתר, עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית ולא תהיה לו כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא, כלפי פאנל פרויקט המדגם ו/או מי מטעמו.
 10. ציות לחוק. עליך לציית לכל החוקים המתאימים, תקנונים, פקודות ותקנות בנוגע לשימוש שלך בשירותים שלנו.
 11. יחסי עבודה. אתה ופאנל פרויקט המדגם קבלנים עצמאיים, ואין בהסכם זה שום כוונה או היווצרות של יחסי סוכנות, שותפות, השקעה משותפת, או יחסי עובד-מעביד.
 12. הודעות. מעבר למקרים בהם נאמר בפירוש משהו אחר, כל הודעה תועבר בדוא''ל (במקרה של פאנל פרויקט המדגם) או לכתובת דוא''ל שסיפקת לפאנל פרויקט המדגם במהלך תהליך ברישום (במקרה שלך), או כתובת אחרת כפי שהגוף הרלוונטי הגדיר. הודעה תחשב כאילו נתקבלה במידה ועברו 24 שעות משליחת הדוא''ל, אלא אם כן הגוף השולח מקבל הודעה שכתובת הדוא''ל אינה תקפה. לחילופין, אנו יכולים ליידע אותך באמצעות דואר רשום שנשלח לכתובת שנמסרה על ידך לפאנל פרויקט המדגם במהלך תהליך הרישום. במקרה זה הודעה תחשב כאילו נתקבלה שלושה ימים מיום שליחת המכתב.
 13. בוררות. כל חילוקי דעות או טענות העולות או קשורות בהסכם זה ייושבו על ידי תהליך גישור. כל חילוקי דעות או טענות יישבו על בסיס מקרה פרטי ולא יאוחדו בכל מקרה בוררות, לכל טענה או חילוקי דעות עם גורם שלישי. הבוררות תתבצע בירושלים ושיפוט של פסק הבוררות ייעשה בה.
 14. כללי. הסכם זה כפוף בכל מקרה לחוק במדינת ישראל. איננו מבטיחים המשכיות, רציפות או כניסה בטוחה לשירותים שלנו והפעלת האתר יכולה להיות מופרעת על ידי מספר רב של גורמים שאינם בשליטתנו. אם מי מההוראות בהסכם זה תימצא לא תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה כזו תוצא ושאר ההוראות ייאכפו. הכותרות הן רק לצרכי הפניה ואין בהם כדי להגדיר, להגביל, להבהיר או לתאר את הטווח או המרחב של מקטע. חוסר יכולת שלנו לפעול ביחס להפרה על ידך או על ידי אחרים, אינה מונעת את זכותנו לפעול ביחס להפרות נוספות או דומות. הסכם זה שם את מלוא ההבנות וההסכמות בינינו ביחס לנושא הנדון.